جمعه 26 مهر 1398
اعضای جدید شورای راهبری در دومین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران
رییس موسسه عالی آموزش
و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه خوارزمی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی
و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
استادیار دانشکده مدیریت و
حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
استادیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
رییس موسسه مطالعات و
پژوهش های بازرگانی
رییس دانشکده علوم اجتماعی
و اقتصادی دانشگاه الزهرا