جمعه 26 مهر 1398
اعضای جدید کارگروه علمی در دومین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران
سرپرست دفتر
توسعه ارتباطات
موسسه مطالعات و
پژوهش های بازرگانی
عضو هیات علمی
گروه اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیات علمی
گروه اقتصاد
دانشگاه شهیدبهشتی
عضو هیات علمی
گروه اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیات علمی
گروه اقتصاد
دانشگاه خوارزمی
عضو هیات علمی
گروه اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی